Nastala v dávnej minulosti na Zemi zmena Rasy?

Ak obrátite svoju pozornosť k niektorým duchovným, náboženským, alebo ezoterickým zdrojom, môžete sa oboznámiť s teóriou, podľa ktorej ľudstvo vo svojom vývoji prešlo niekoľkými etapami, rasami, počas ktorých sa vyvinul jeden z princípov ľudského vedomia. Naša Rasa je árijská, jej hlavnou úlohou je rozvíjať mentálny princíp, naučiť sa myslieť, analyzovať, sledovať vzorce.

Predchádzajúca atlantická rasa – vyvinula astrálny princíp, princíp citu, vnímania. Pre človeka z Atlantídy bol svet živý, celistvý, poznatky o jeho zákonitostiach sa neodvodzovali logickým spôsobom, ale jednoducho zostali v mysli človeka ako daného. A tak asi pred desaťtisíc rokmi prišla árijská rasa nahradiť atlantickú rasu, rozvíjanie princípu mysle. Myseľ analyzuje, porovnáva. To znamená, že holistický, živý obraz je rozdelený na mŕtve fragmenty. Človek dočasne prestáva byť harmonickou súčasťou sveta okolo seba. To je to, čo nás núti prijať vážne opatrenia na zachovanie pozostatkov starodávneho, holistického poznania, na budovanie dolmenov.

Zaujímavé dôkazy sa ponúkajú aj z úplne inej oblasti.
Podľa antropológov pred mnohými tisíckami rokov bola väčšina ľudí ľaváci, to znamená, že v nich dominovala pravá obrazná hemisféra a asi pred päťtisíc rokmi sa väčšina ľudstva stala pravákmi. Mimochodom, také tvorivé osobnosti ako Leonardo Da Vinci, Einstein, Picasso boli ľaváci – ľudia usilujúci sa o syntetické vnímanie sveta. Je symbolické, že táto téma teraz vznikla na prahu veku Vodnára, keď sa rodí nová Rasa, jej cieľom bude osvojiť si nový, budický princíp, princíp syntézy. Holistické vnímanie atlantského sveta (našich koreňov) a schopnosti analytickej mysle Árijcov sa potrebujú zlúčiť.

Zaujímavé sú ďalšie dôkazy týkajúce sa obdobia zmeny Rasy.
Podľa výskumu akademika Jurija Šilova je v mohylách roztrúsených na širokých pláňach tiahnucich sa od brehov Dnestra až po úpätie Kaukazu poznanie Véd, prastarého zdroja, ktorý zachováva aj stopy holistického vnímania sveta, je šifrovaná. Túto kultúru charakterizuje aj mýtus o Gandaharvovi, záchrancovi, ktorého úlohou bolo udržiavať spojenie medzi jeho ľudom a božským svetom. Najlepší z dobrovoľníkov každý rok prešli zdĺhavým prechodom, na konci ktorého ho čakala symbolická smrť. Táto kultúra bola oveľa neskôr, možno to sú dôvody zložitejšieho rituálu.

Aký druh vedomostí mali staroveké civilizácie?
Podľa fragmentov, legiend, predpokladov, ktoré sa k nám dostali, je ťažké vytvoriť presný obraz. Informácie sú fragmentárne a rozptýlené po rôznych zdrojoch. No všetko smeruje k tomu, že naši Predkovia boli omnoho viac vyvinutejší, ako sme my dnes.

Otázok na túto a podobné témy je viac než dosť. Zaujímavé však je, že záujem o našich dávnych Predkov odkrýva nové poznatky o starých civilizáciách, ktoré naznačujú, že Človek – obyvateľ tejto planéty Zem, je potomkom omnoho vyspelejšej civilizácie, než si teraz vieme predstaviť.