SLOVANSKÉ DESATORO:Predkov svojich – CTI
Matku prírodu – MILUJ
Rodnú zem – CHRÁŇ
Rodnej viere – VERNÝ BUĎ
Rodičom – POMÁHAJ
Starších – REŠPEKTUJ
Mladších – PRIPRAVUJ NA CESTU
Od múdrych – STÁLE SA UČ
V práci – PRACOVITÝ BUĎ
Rod svoj – V LÁSKE PREDLŽUJ