SLOVENSKÁ ZEM

Milí slovania,
predkladám vám výsledky vedeckej práce
nášho najväčšieho slavistu prof. Jána Stanislava /1904-1977/,
ktorý hovorí:

„Slováci boli kedysi veľký národ, rozprestierajúci sa na väčšine Dunajskej kotliny. Historickým potvrdením je napr. aj Regensburgská listina kráľa Ľudovíta Nemca z roku 860, ktorá nazýva Pribinovo kniežatstvo ako „Slougenzin marcha“ vo fonetickom zápise ako Slovenskú zem. Dosvedčuje to, že už v 9. stor. sa krajina Slovenov volala „Slovenčina“ v gramatickom tvare, ktorý ešte i dnes používame v pojme „otčina“. Je to zatiaľ najstaršie geografické označenie Slovenska.“

Autor hovorí o starobylosti a o čistote nášho jazyka a to, že náš jazyk je bez prímesí, ktoré by mohli vzniknúť napríklad migrácoiu .Veľmi zaujímavé je slovo PLESO /vid mapa BALATON/ Plínius spomína už v 1. str. dnešný Balaton ako PELSO, pretože Rimania nevedia tak dobre artikulovať tak im robí problém vyslovovať slovo ,ktoré obsahuje veľa spoluhlások / v slove pleso sú to prvé dve spoluhlásky PL / preto si slovo PLESO upravili. No dôležité je to, že na rímskych mapách sa dnešný Balaton ešte v 4 str. píše stále ako PELSO po slovensky PLESO. Podotýkam, že slovo pleso je slovenský endemický výraz a to dokazuje, že Slováci sú v Dunajskej kotline minimálne od 1.storočia.

Už len upozornenie na záver:
Slovenčina obsahuje 25 000 kmeňových slov,
kým napr. latinčina len 10 000.
No to už bude iná téma…