Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov.
Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú s jej hviezdami, pútnicami a dvorami.
Druhý kľúč otvára ti brány rodín slovenských, kde na jednom dvore vidíš celý svet v obrázku, tu pri ohnisku, tam na roli, tam zase na hore : no všade uvitý veniec rodiny.
Keď zase tretím kľúčom otvoríš dvere svätyne: tu počuješ spevy večnej harmónie, ktorú vyspevujú nebesá so zemou, hviezdy nebeské s rodinami a planéty s kmeňami slovanskými.

Zásada tá, že svet slovanský je zmierenie Všesveta, neobjavuje sa vám nikde tak krásne, ako v Náuke Starých Slovenov. V národe slovenskom príroda a duch svätia nedeľu svojho zmierenia. Dva huky prerážajú hudbou touto:
prvý zvuk vyráža sa na strunách názorov,
druhý odráža sa na píštale rodín slovenských.

Názor a rodina sú tieto dva svetomierne nástroje. Kedykoľvek pozriete na ne: uvidíte, ako sú čarovne ustrojené a počujete ich harmóniu.

Pravda žijeme už v ďalekých dobách od prvotných názorov Predkov našich. Blesky, čo sa cez cudzie sklá prelomili na sklo duše našej, vysušili farby na pôvodných obrazoch Mysli Národnej. Teraz už po toľkej zmiešanine krvi i ducha, takmer nemožným zdá sa nám byť : vidieť jasné prvotné názory pradedov našich. A predsa musíme vynájsť Zrkadlo, na ktorého ploche zjavujú sa nám pôvodné názory Praotcov našich. Ač okom Ducha nášho vidíme len ich čiastku – predsa objaví sa nám to NázoroTvorné Zrkadlo: vedy, umenia, obce, života a nábožnosti Praotcov našich.

Zásadu túto vyslovujem takto:
Rodina Slovenská je odleskom hviezd nebeských,
alebo:
Obce Slovenské sú obrazom sústavy nebeskej.

Toto je podstata Vieronáuky a spolu i histórie starých Slovenov.


Peter Kellner-Hostinský
Stará Vieronauka Slovenská r.1871